Wiki source for ReglerSkipperlaug


Show raw source

Vedtægter for
Nyhavns Skipperlaug

Navn og hjemsted

Navn: NYHAVNS SKIPPERLAUG.
Hjemsted: Nyhavn, København.

Formål

Foreningens formål er - indenfor rammerne af NYHAVNSFORENINGEN - at skabe de bedst mulige forhold for de skibe, der benytter Nyhavn som hjemhavn.
(som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27 marts 1984)

Medlemmer

Laugets medlemmer er skibsejerne fra de fartøjer der har fast havneplads på Nyhavnsforeningens vandareal i Nyhavn. Skibsejere med fartøjer på prøveplads er medlemmer uden stemmeret.

Fartøjsregler

Nyhavnsforeningens hovedformål er at sikre veteranskibshavnens højest mulig kvalitet, og at efterleve foreningens lejebetingelser overfor Københavns Kommune og Havn.
Der gælder derfor særlige betingelser for fartøjerne i Nyhavn.
Vilkårene fremgår af vedhæftede "Regler for Nyhavns veteranskibshavn" der som grundlag har Nyhavnsforeningens betingelser. Derudover er reglerne udbygget af Skipperlauget i samråd med Nyhavnsforeningen.

Admiralsforsamling

" Laugets øverste myndighed er admiralsforsamlingen der ordinært afholdes hvert år i januar kvartal.
" Hvert skib har én stemme.
" På admiralsforsamlingen vælges formand, kasserer, havnefoged og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. I de ulige år vælges formand og bestyrelse - i de lige år kasserer og havnefoged.
" Der vælges en revisor for 2 år ad gangen.
" Admiralsforsamlingen fastsætter Laugets kontingent samt afgiftstaksterne for el. og vand.

Bestyrelsen

" Bestyrelsen repræsenterer lauget i alle henseender og træffer alle afgørelser mellem de ordinære admiralsforsamlinger.
" Beslutninger som fordrer Nyhavnsforeningens accept træffes under forudsætning af at accepten efterfølgende opnås.

Kassereren

" Kassereren fører regnskab med foreningens midler og fremlægger et revideret regnskab på den ordinære admiralsforsamling.
" Kassereren afregner forbrugsafgifter - el. og vand - direkte de enkelte fartøjer.

Havnefogeden

" Havnefogeden træffer på bestyrelsens vegne beslutninger med hensyn til udnyttelse af vandarealet, installationer m.v., herunder disponering af havnepladser, gæstepladser og andre forhold med hensyn til trafikken i havnen og gældende "Regler for Nyhavns veteranskibshavn."
" Havnefogeden kan være medlem af laugets bestyrelse.

Ændringer / opløsning

" Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer.
" Skipperlauget kan opløses ved beslutning her om truffet på to på hinanden følgende admiralsforsamlinger, heraf en ordinær, indkaldt med motiveret dagsorden. Ved ophør tilfalder lavets formue Træskibs Sammenslutningen.

Vedtaget af Nyhavns Skipperlaug d. 19.02. 2003.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki