Dagsorden med referat

Godkendelse af referat fra mødet d. 12/3 2008 på Lotte Brinch
Mødereferat godkendt

1. Nyt fra
1.1.: Formand
Emner til formandens beretning blev belyst. Jørgen sørger efterfølgende for fil til Annette til referat fra kommende Admiralsforsamling.

1.2.: Kasserer
Regnskab er sendt til revisor Stig Viborg Pedersen. John Bo og Jimmy aflæser el-forbrug d. 30/3 2008.
Henrik Bo fra MA-RI har skrevet en ansøgning til Tuborgs Grønne Fond om tilskud til renovering af flydeprammen i Nyhavn.
Registrering af beddingspladser i København og Dragør er trykt i farver, klar til uddeling på Admiralsforsamlingen.

1.3.: Havnefoged
Jimmy har undersøgt domænenavnet www.nyhavns-skipperlaug.dk, og er begyndt at lave et udspil til layout og indhold på hjemmesiden. John Bo skal købe rettigheden.
Vedr. kontrakt for midlertidige havnepladser understreges at denne skal udfyldes af såvel ansøgere som gæstebåde.

1.4.: Sekretær
Kort orientering fra seminar om Maritime Kompetencecentre d. 5/3 2008.
Kontrakt for midlertidig havneplads i Nyhavn er uddelt til Jimmy, denne revideres endnu en gang med tilføjelse af kontonummer til Nyhavns Skipperlaug. Pris pr. måned er kr. 500 + forbrug af el og vand.

1.5.: TS-repræsentant
Referat af TS-medlemsmødet i Ebeltoft d. 1/3 – 2/3 2008, se TS´s hjemmeside.
Mail til TS´s bestyrelse med ansøgning om pinsetræf 2011 + medlemsmøde 2009 er sendt og behandles på kommende bestyrelsesmøde, d. 12/4 2008.

1.6.: Nyhavnsforeningen
Intet nyt

2. Status over skibene i Nyhavn
Der er pt. 6 ansøgere i Nyhavn, der ønsker fast havneplads: Simone L, Vixen, Kraka, Thyra, Larus og Haabet.
Mary-Ann ligger på en vinterplads.
Der kalkuleres med plads til Mira i Nyhavn, men skibet bruger ikke pladsen.
Følgende skibe benytter ikke deres faste pladser: Wahine, Kraka og Anne Marie.

Jimmy ønsker faste retningslinjer at forholde sig til ved uddeling af midlertidige pladser i forhold til at de faste ”fjernliggere” måske vender tilbage til Nyhavn.

Skal lejemål opsiges for de både, der ikke benytter deres havneplads?

Det blev besluttet at inddele året i tre perioder for fartøjer på gæstepladser, så havnefogeden i højere grad kan disponere over havnepladserne.

Periode: 1/4 – 31/7 Pris: kr. 2000
Periode: 1/8 – 31/10 Pris: kr. 1500
Periode: 1/11- 31/3 Pris: kr. 1500

Ansøgerbåde kan få forlænget deres vinterplads med perioden 1/4 – 31/7 2008.
Alle ansøgerskibe skal først udfylde kontrakt for ophold i Nyhavns Veteranskibshavn fra d. 1/4 2008.
Mary-Ann skal lave en ansøgning for at kunne forlænge det nuværende vinterophold, så skibet har ansøgerstatus som de øvrige både.

På Admiralsforsamlingen d. 2/4 gennemgår John Bo de skibe, der ikke betaler kontingent og ikke længere benytter havneplads, hvorfor lejemål måske skal opsiges!

3. Nyhavns Skipperlaugs kommende hjemmeside
Jimmy har undersøgt domænenavnet www.nyhavns-skipperlaug.dk, og er begyndt at lave et udspil til opsætning og indhold.
Annette spørger Arne Gotved om han vil skrive noget historisk om Nyhavns Veteranskibshavn og Nyhavns Skipperlaug.

4. Eventuelt
Revideret udgave af dagsorden til Admiralsforsamlingen er uddelt, blot med konkretisering af punkt 8, hvor hjemmeside og evt. TS-medlemsmøde i Nyhavn er tilføjet! 1/4 – 31/7


D. 26/3 2008, Annette Dres
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki